NY Sikker og effektiv byggeplads

Sikker og effektiv byggeplads

Vejledningen giver anbefalinger til, hvordan bygherrer og rådgivere kan understøtte håndværkenes arbejdsprocesser, og til tiltag, som entreprenøren og håndværkerne selv kan gøre for at medvirke til en effektiv og sikker byggeproces.

Hvordan gør vi arbejdet på byggepladsen sikkert og effektivt?

Denne publikation fokuserer på, hvordan håndværkernes arbejde på byggepladsen kan understøttes og optimeres. Både på små og store byggepladser oplever håndværkerne dagligt en række udfordringer, som står i vejen for deres arbejde, og som dermed udgør en barriere for den værdiskabende byggeproces og det gode byggeri. Publikationen tager udgangspunkt i en række anbefalinger og opmærksomhedspunkter, som håndværkerne fremhæver som særligt relevante for at sikre et godt byggeri. Anbefalingerne er desuden drøftet og afstemt med repræsentanter fra bygherrer og rådgivere.

For at få en sikker og effektiv arbejdsproces på byggepladsen, ønsker håndværkere sig:

 • At sikkerhed og arbejdsmiljø på byggepladserne bliver taget seriøst: Bygherren skal sætte fokus på sikkerhed og arbejdsmiljø i sit udbudsmateriale, og arbehdsmiljøkoordinator skal involveres i projekteringen
 • En gennemtænkt byggepladsindretning og -logistik: Tilknyt en person, der har ansvar for byggepladsen, og indret så håndværkernes arbejde kan foregå efter en jævn rytme
 • Et klart tegningsmateriale med gennemtænkte løsninger: Der skal være en konsekvent procedure for kvalitetssikring og tegningsændringer, og en kort kommunikationsvej fra håndværker til rådgiver
 • Effektiv beslutningskraft på byggepladsen: En beslutningsmyndig person skal være på byggepladsen og tage klare og effektive beslutninger på et oplyst grundlag
 • Rammer for dialog på tværs: Afhold fælles planlægningsmøder med deltagelse af alle håndværkere, og understøt
  det sociale liv og den gode omgangstone på byggepladsen
 • Information, indflydelse og inddragelse: Informér håndværkerne om bygherrens succeskriterier og inddrag håndværkernes
  viden ifm. udarbejdelse af tidsplan, indretning af byggepladsen osv.

Har bygherre tjek på sikkerheden på byggepladsen?

 • Sæt fokus på sikkerhed og arbejdsmiljø i udbudsmaterialet
  gennem tydelige krav til alle i byggeprojektet
 • Kommuniker dine visioner og planer helt ud på byggepladsen,
  så håndværkerne kender til projektets formål, succeskriterier,
  grænseflader osv.
 • Stil krav om, at der afslutningsvist erfaringsopsamles blandt
  alle involverede parter om sikkerheden på byggepladsen

Hvordan du som entreprenør få tjek på sikkerheden på byggepladsen?

 • Har du sat dig ind i udbuds- og tilbudsmaterialet?
 • Indtænk sikkerhed i alt arbejde! Som arbejdsgiver skal du
  planlægge og tilrettelægge arbejdet, så det kan udføres sikkert,
  lave APV og instruere dine medarbejdere i processerne
 • Deltag i sikkerhedsmøder – gerne ugentligt eller dagligt
  afhængigt af projektets kompleksitet
 • Gennemgå sikkerheden på byggemøder og inddrag dine
  medarbejdere i planlægningen
 • Er tidsplanen realistisk ift. byggeriets / opgavens kompleksitet?

Hvilke spørgsmål kan projekterende stille for at få tjek på sikkerheden?

 • Er projektet arbejdsmiljømæssigt forsvarligt at bygge?
 • Kan efterfølgende drift, reparation og vedligehold udføres
  forsvarligt og indenfor arbejdsmiljølovgivningens
  rammer?
 • Spørg bygherre, hvis forventningerne til arbejdsmiljøkoordinator
  P’s rolle ikke er tydeligt beskrevet i
  udbuddet, og rådgiv om bygherrens ansvar og forpligtelser
  ift. f.eks. forundersøgelser og udpegning af
  arbejdsmiljøkoordinator (P) og (B)
 • Er der lavet byggepladsplaner til alle byggeriets faser
  og er de holdt op imod tidsplanerne?
 • Når du projekterer en bygningsdel, skal du have styr
  på:
  – Grænseflader
  – Ydre forhold
  – Materialer, maskiner og tekniske hjælpemidler
  – Plads og adgangsforhold
  — Personlige værnemidler
  — Særlige forhold vedr. drift og særlige risici

Vejledningen hører ind under en række mini-vejledninger, der sætter fokus på helt konkrete behov for bedre byggeprocesser. Vejledningerne i det nye format er kortere og går mere direkte til anbefalingerne til byggeriets parter.

Vejledningen er udarbejdet med støtte fra Realdania.

Download vejledningen her:

Sikker og effektiv byggeplads (pdf)

Vejledninger

Forside af publikationen: Kender du typen?Værdibyg
NY Udbud af rådgiverydelser
NY Bedre Entrepriseudbud
Totaløkonomi i udbud
Brugervenlige kontrakter
Udbud med forhandling
Dialog i udbudsprocessen
Renoveringsstrategi
Gode råd i renoveringsprocessen
Risikohåndtering i renoveringsprojekter
Forundersøgelser i renoveringsprojekter
Håndtering af brugere og beboere i renoveringsprojekter
Samarbejde og kommunikation i renoveringsprojekter
Afleveringsprocessen
Leverandør- og samprojektering
Perspektiver på renoveringsprocesser
Effektiv Prækvalifikation
Afregning af vinterforanstaltninger
Kvalitet som tildelingskriterium
Tidsplanredegørelse

Værdibyg er et samarbejde mellem:

Ja tak - send mig Værdibygs nyhedsbrev

Få den nyeste viden fra Værdibyg direkte i din indbakke