Her er de 14 nominerede til Procesprisen 2023

Med 14 indstillinger er der et rekordstort kandidatfelt til Procesprisen 2023. Procesprisen gives til en organisation, et samarbejde eller et projekt, der i særlig grad har bidraget til at udvikle samarbejde og arbejdsprocesser inden for byggeriet.

Juryen kommer på overarbejde, når de tre finalister til Procesprisen 2023 skal findes. Der er nemlig indstillet hele 14 projekter til årets pris, hvilket er rekord.

“Vi glæder os over den store interesse for prisen, som vi har set i år. Jeg tillader mig, at se det som et udtryk for, at der er stigende fokus på samarbejde og gode processer i byggebranchen. Det er der brug for, for det er der, vi for alvor skaber værdi i projekterne,” udtaler Morten Skaarup Jensen, seniorprojektleder i Lean Construction-DK Netværket, som sammen med Boligfonden Kuben uddeler Procesprisen 2023.

Ikke alene er det et stort felt, der er også stor spredning i projekterne.

”Der er meget stor variation i de projekter, vi har modtaget indstillinger på i år, men der er også nogle fælles træk. Implementering af tværgående digitale metoder og værktøjer har især taget til og er med til at effektivisere og optimere byggeprocesserne, som vi kender det. Ligeledes ser vi en klar til tendens til at de udførende involveres tidligere i processen for på den måde at kunne bidrage med deres viden om bygbarhed, planlægning, økonomi mm. Denne tilgang er meget lig lean-tilgangen, der skaber stor værdi og flow i byggeprocesser,” udtaler Morten Skaarup Jensen.

Juryen går nu i gang med at finde årets tre finalister. Finalisterne offentliggøres senest den 31. august.

Vinderen modtager prisen ved årets store awardshow for byggeriet – Building Awards –  som finder sted torsdag den 9. november i Moltkes Palæ i København. I år er det journalist og tv-vært Cecilie Beck, der er showets konferencier.

De nominerede til Procesprisen 2023

Resource Denmark, Rambøll og Jorton

Resource Denmark ApS er ved at opføre et stort plastsorteringsanlæg i Esbjerg med en totalkapacitet på 160.000 ton om året, der bidrager med 60-70 nye arbejdspladser. Det er planen, at der efterfølgende skal bygges et genanvendelsesanlæg, der har en højere bæredygtighed end den nuværende praksis, hvor alt plastaffald i Danmark sendes enten udenlands eller til forbrænding. Projektet er et samarbejde mellem Resource Denmark ApS (bygherre), Jorton (entreprenør) og Rambøll (bygherrerådgiver).

Lean-principper og dialog-baseret samarbejde har påvirket både tidsplan og kvalitet i projektet positivt. Derudover har projektet haft fokus på digitalisering og der er løbende blevet foretaget 3D-scanninger af byggeriet for optimerede byggeprocesser.

Ejendom.com: Fremtidens drift og vedligehold af ejendomme

Ejendom.com er et digitaliseringsprojekt, der har til formål at samle en ejendoms data, så de rette personer kan tilgå denne data nemt og hurtigt. Man skal bl.a. kunne finde en detaljeret tilstandsrapport, vedligeholdelsesplan og energimærke, der bidrager til et samlet overblik. Et overskueligt dashboard giver ejeren en hurtig oversigt over status på alle aktuelle opgaver og ejendommens stand, vedligeholdelsesbehov og energieffekt i forhold til andre ejendomme. Målinger viser, at tiltaget giver en samlet tidsbesparelse på ca. 40 procent og en nemmere overlevering mellem fx bestyrelsesmedlemmer i boligforeninger.

Ifølge FN’s miljøorganisation står byggeri, vedligeholdelse og drift for næsten 40 procent af de globale CO2-udledninger, og tiltaget bidrager til den bæredygtige omstilling, da det er muligt at finde CO2-vedligeholdelsesplaner og besparelsesforslag.

DTU – Bygning 307: Inddragende byggeri på mindre projekter

På DTU Lyngby Campus i bygning 307 forskes der bl.a. i bæredygtig energi og kvanteteknologi. Flere af lokalerne er blevet ombygget og moderniseret for at skabe bedre rammer for forskning og undervisning, der bidrager til fremtidens viden.

En risikobevidst bygherre ønskede at udfordre tanken om, at inddragende byggeri kun kan benyttes ved større byggerier. Pilotprojektets formål var at bevise, at princippet om tidlig entreprenørinddragelse kan skaleres til mindre projekter, der udgør størstedelen af byggeprojekterne i Danmark.

Den tilpassede udbudsform havde fokus på åben økonomi og sikring af alle aktørers plads ved bordet ved projekteringsopstart og under hele byggeprocessen, og der blev investeret i samarbejde helt fra start for at sikre en smidig og fleksibel byggeproces.

Det Effektive Byggeri – Realdania By & Byg, Vilhelm Lauritsen Arkitekter, HD Lab og MT Højgaard Danmark A/S

Det Effektive Byggeri er et forsøgsbyggeri af et hus på fem etager, der skal opføres i Fredericia. Projektet er et af ti mulige forsøgsbyggerier, hvor der skal eksperimenteres med forskellige agendaer. Huset vil udgøre en ca. 600 m2 stor boligbebyggelse og er DGNB Guld-certificeret. Antagelsen er, at digitalt samarbejde kan bidrage til at skabe et mere effektivt byggeri bl.a. gennem bedre planlægning og gennemtænkte processer.

Projektet har benyttet BIM-modellen for at skabe et bedre data flow med høj fleksibilitet. Derudover har projektet anvendt lokationsbaseret planlægning, 4D og staderegistrering vha. Tactplan og Exicute, der også har medvirket til en effektiv og optimeret byggeproces.

Nyt Hospital Nordsjælland: Udvikling af sikre brandtekniske løsninger gennem tillidsbårne samarbejder og avancerede digitale metoder

Avancerede digitale løsninger skal være med til at udvikle sikre brandtekniske løsninger på Nyt Hospital Nordsjælland. Udførelse af korrekte brandlukninger omkring tekniske installationers gennembrydninger i vægge har vist sig at være særdeles udfordrende på byggeprojekter med mange tekniske installationer. Nyt Hospital Nordsjælland har udviklet metoder til at få alle parter til at stå sammen og skabe en fælles mulighed for at bidrage med viden og erfaring for at sikre korrekte brandtekniske løsninger.

Samarbejde og digitale metoder har været grundstenene i projektet, og parter som tekniske rådgivere, teknikentreprenører, leverandører og brandmyndigheder har sikret de brandtekniske løsninger.

Den digitale tilgang har medvirket til hurtig opdatering af projektmaterialet, reduktion af tekniske forespørgsler og fjernelse af omkostningstunge ombygningsarbejder.

The LEGO Group – The LMR Project

The LEGO Group vil bygge et enormt produktionsområde på 160.000 m2 i USA, hvor der både er produktions- og logistikfaciliteter. Projektet er inspireret af lignende projekter udført af The LEGO Group og holder samme designstil, da det udarbejdes af samme arkitekt- og ingeniørteam fra COWI-Arkitema, hvilket også har medført en kortere og mere effektiv projekteringstid.

Byggeprojektet benyttede især BIM-modeller til kommunikation og opfølgning.

Gennem et tillidsbaseret samarbejde mellem alle parter, har det været muligt at få løbende systematisk feedback samt definerede roller og ansvar, hvilket har bidraget til en byggeproces præget af godt samarbejde og overholdte tidsplaner og budgetter.

Enemærke & Petersen a/s: Digital bestilling af materialer på baggrund af mængdeudtræk

Enemærke & Petersen har udarbejdet et leverancesystem og iværksat et mængdeudtrækningsprojekt, der digitalt og systematisk danner baggrund for bestilling af materialer, så de kan leveres til tiden.

Mængdeudtrækket sker ved hjælp af BIM-modellen og kan opdeles efter byggeledelsens ønske, så det er tilpasset den relevante byggefase. Dette er med til at skabe optimalt overblik og de bedste forudsætninger for rettidig levering på byggepladsen, der bidrager til optimerede tidsplaner og fleksibilitet.

Aarhus Vand sammen med Smith Innovation og parterne knyttet til Aarhus ReWater

Aarhus Vand vil bygge verdens mest effektive rense- og ressourceanlæg til behandling af spildevand: Aarhus ReWater. Anlægget skal tage imod spildevand, sikre god vandkvalitet i vandløb og søer og omdanne spildevandet til nye materialer, produkter og energi.

Aarhus Vand har fokuseret på at lave partnerskaber, der ikke handler om gentagelser og effektiviseringer, men derimod om at give plads til udviklingen af helt nye løsninger. Disse innovationspartnerskaber har medført, at byggeprojektet og rense- og ressourceteknologier er blevet udviklet fra bunden i samarbejde med leverandører, entreprenører og eksterne specialister, da det har været nødvendigt at udvikle de helt rigtige løsninger og metoder.

Statens Serums Institut: Ny frysebygning

Den danske regering besluttede i 2021, at Statens Serums Institut (SSI) skulle være central for håndteringen af Covid-19. SSI opførte derfor en højtsikret køle- og frysebygning på 1600 m2 til opbevaring af Covid-19 vaccinerne. Det var en akut byggesag, hvilket medførte en ekstremt hurtig eksekvering med fokus på flow og samarbejde, og der gik under en uge fra beslutning om opførelse til den første entreprenør startede arbejdet.

Den normale opførelsestid for en tilsvarende teknisk tung bygning med medicinale funktioner anslås til at være ca. to år. Til sammenligning tog dette projekt – med en aktiv byggeplads ca. 23 timer i døgnet – kun 4,5 måned. Byggesagen giver således et enestående indblik i de dynamikker der igangsættes, når byggeriets gængse styrings- og produktionslogikker ophæves.

Søndergaard A/S: Damhusengens Skole

Damhusengens Skole er et projekt, der omfatter miljøsanering, rydning og delvis totalnedrivning af skolebygninger. Fokus er her på en holistisk og ansvarlig tilgang, der viser, hvad nedrivning også kan være: Videregivelse af små som store ressourcer. Det er vigtigt at have blik for, hvor den enkelte ressource kan få et så langt og meningsfuldt liv som muligt, og som følge af denne tankegang har projektet bl.a. videregivet en legeplads til Ukraine.

Projektets processer er kendetegnet ved, at det er muligt allerede i de tidlige stadier at identificere og finde de rette aftagere til genbrugsmaterialer. Dette repræsenterer en ny vej inden for grøn nedrivning, hvor genbrug, bæredygtighed og effektiv ressource-udnyttelse er i højsædet.

Tactplan

Tactplan er en cloudbaseret softwareløsning til planlægning og styring af alle former for bæredygtige byggeri-, anlægs- og energiprojekter. Tactplan er lokationsbaseret planlægning og er en metode, der skaber bedre overblik på byggepladsen, mulighed for optimering af materialer og 10-20 % hurtigere udførelsestid end traditionelle Gantt-baserede planlægningsmetoder.

Lokationsbaseret planlægning er en effektiv måde at skabe flow i byggeproduktionen. Tactplan kan således bidrage til en effektiv digital processtyringsmetode til byggeri og anlæg, der er nem at implementere. Den datadrevne og systematiske tilgang til planlægning kan også være med til at forbedre samarbejdet på byggepladsen og medvirker til en positiv ændring af kultur og adfærd.

Næste ApS

Næste laver arkitekttegnede skure af genbrugsmaterialer. Ved at gentænkte den nuværende lineære tilgang i værdi- og forsyningskæden, har Næste en innovativ tilgang og understøtter konkrete adfærdsændringer i industrien og lokalsamfundene med stor ansvarlighed overfor verdens begrænsede ressourcer.

Næste er en bæredygtig virksomhed og bruger 95 % genbrugsmaterialer i deres skure. Projektet bidrager således til den bæredygtige udvikling ved at vise, hvordan cirkulært byggeri kan realiseres. Disse skure er med til at vise vejen for resten af branchen, så tiltaget kan opskaleres og den bæredygtige omstilling kan udbredes.

Thybo Ejendomsudvikling og Taasinge Elementer

Med mere end 500 rækkehuse bag sig har Thybo Ejendomsudvikling og Taasinge Elementer arbejdet på at forbedre samarbejde og byggeproces som helhed for at sikre et effektivt og bæredygtigt byggeri. Gennem ugentlige digitale beslutningsmøder, har de skabt et tillidsfuldt arbejdsmiljø med plads til åbne og ærlige snakke om udfordringer og muligheder.

Det vedholdende ønske om at finde bedre metoder og processer og implementere dem i praksis, bidrager til en hurtigere og mere effektive byggeprocesser med færre fejl. Dette kom til udtryk i projektet Kløverbakken, der består af 58 boliger. Før samarbejdet om forbedrede processer kunne der monteres et til to huse om ugen, hvorimod der kunne monteres 10 huse om ugen efter samarbejdet.

LCAcollect ved Molio og Rådet for bæredygtigt byggeri

LCAcollect er en motor til at indsamle og registrere alle de data, der skal til for at beregne CO2-aftryk i byggeriet – og som værktøj kan det være med til at drive digitaliseringsprocessen på tværs af hele værdikæden. Det unikke ved LCAcollect er, at man kombinerer dynamikken og agiliteten fra open source-udvikling med en hosted løsning, som er tilgængelig for alle i branchen.

Med LCAcollect er det lykkedes at samle byggeriets virksomheder om at udvikle og ikke mindst videreudvikle på en branchefælles løsning, der kan rykke på den digitale og den grønne dagsorden.

Projektet gennemføres i et samarbejde mellem: Cowi/Arkitema, Rambøll, Rådet for Bæredygtigt Byggeri og Molio.

Årets jury

  • Sidse Buch, Konsulent i BAT og direktør i Boligfonden Kuben
  • Jesper Schat-Holm, Partner og Afdelingsleder, Wissenberg
  • Malene Raagaard Møller, Senior Udviklingschef, NCC
  • Søren Wandahl, Ingeniørdocent, Ph.D, Aarhus Universitet
  • Morten Skaarup Jensen, Seniorprojektleder Værdibyg/Lean Construction-DK

Om Procesprisen

Procesprisen gives til en organisation, et samarbejde eller et projekt, der i særlig grad har bidraget til at udvikle samarbejde og arbejdsprocesser inden for byggeriet.

Procesprisen præmierer en sammenhæng mellem gode dialogbaserede processer, god kvalitet og en stigende produktivitet og påskønner en indsats rettet mod etableringen af et ubrudt, effektivt flow i byggeriets produktion og montage.

Flere nyheder

Foto af forsker til Mød forskerne! arrangement af VærdibygDI Byggeri

Om forhandlingsmetoder til et mere effektivt og værdiskabende byggeri. Se eller gense Mød forskerne!

/
Torkil Schrøder-Hansen fortalte ”Om forhandlingsmetoder til et mere effektivt ...
Foto af Værdibygs chatbotVærdibyg

AI skal lette adgangen til Værdibygs vidensbank

/
Værdibygs chatbot giver dig hurtige konkrete svar på konkrete ...
Byggeplads ved Børnehuset Svanen i Gladsaxe KommuneJonathan Grevsen

Millionstøtte til Værdibyg: Fokus på små projekter og grøn omstilling

/
Værdibyg har modtaget en bevilling på 10 millioner kroner fra ...

Værdibyg er et samarbejde mellem:

Ja tak - send mig Værdibygs nyhedsbrev

Få den nyeste viden fra Værdibyg direkte i din indbakke