Kontrakterne skal op af skuffen, så de understøtter gode projekter og godt samarbejde. 

Der bruges meget tid og mange kræfter på at indgå aftaler i byggeriet, Kontrakten mellem to parter burde være en køreplan for et succesfuldt samarbejde til begge parters fordel. Men mange opfatter kontrakter som uforståelige og tunge – en administrativ byrde, som ikke hjælper byggeprocessen på vej. Nogle ser det endda som en succes, hvis kontrakten bliver i skuffen, og samarbejdet gennemføres uden brug af kontrakten. Men hvis der opstår uoverensstemmelser (og det gør der jo en gang imellem), må parterne søge tilbage til kontrakten.

Men kontrakten kan andet end at fastslå, hvem der har retten på sin side. Brugt rigtigt kan den også være et værdifuldt aktiv i byggeprocessen og understøtte det ønskede samarbejde.

På dette temamøde får du indblik i, hvordan du kan bruge kontrakter proaktivt til at understøtte det gode samarbejde, og hvad du konkret kan gøre i din hverdag for at gøre arbejdet med kontrakter mere værdiskabende. Du får også Værdibygs nye vejledning om kontraktvisualisering, som lanceres i forbindelse med mødet.

Indhold

På temamødet får du en introduktion til kontraktstyring, indblik i fordelene ved at visualisere indholdet i kontrakter samt konkrete værktøjer til at gøre dine kontrakter og aftaler mere læsevenlige og forståelige.

Du får også indblik i, hvordan en bygherre arbejder med kontraktstyring, og hvordan visualiseringer kan være udgangspunkt for en værdiskabende dialog. Med afsæt i oplæggene drøfter vi til sidst, hvad kan vi gøre for at samarbejde om kontrakterne fremfor at bruge dem som våben mod hinanden.

Program

Velkomst og introduktion

v. Rolf Simonsen, Sekretariatsleder, Værdibyg

 

Contract Management i byggeriet

v. Rasmus Tønnies, Head of Contract & Commercial Management, Rambøll Management.

 

Visualisering af kontrakter

v. Frederik Schou-Hansen, COO, Arkitekt MAA, CEBRA

 

Præsentation af Værdibygs nye vejledning ’Kontraktvisualisering’

v/ Christine Meden Bjerregaard, Projektleder, Værdibyg

 

Dialog med udgangspunkt i visualiseringer

v. Aksel Frandsen, Direktør, Wicotec Kirkebjerg A/S

 

Kontraktstyring i praksis – muligheder og udfordringer

v. Katrine Ly, Chefkonsulent, Byens Fysik Københavns Kommune

 

Workshop: Hvordan bliver kontrakter og aftaler et fælles aktiv i byggeprocessen?

Hvad kan vi gøre for samarbejde om kontrakterne, fremfor at bruge dem som våben mod de øvrige parter?

 

Afrunding og tak for i dag 

 

Netværk og snacks

 

Om Indlæggene

Rasmus Tønnies giver en overordnet introduktion til hvordan man kan arbejde professionelt med Contract Management. Indlægget har fokus på vigtigheden af, at Contract Management tænkes ind allerede i idéfasen i forbindelse med valg af samarbejds- og kontraktmodel, og så det sikres, at tidligere erfaringer om samarbejde og styring tænkes ind tidligt i processen. Alt sammen for at fremme samarbejdet og øge værdiskabelsen i projektet. Der vil også være forslag hvordan det sikres, at de rette kommercielle og kontraktuelle kompetencer og det rette setup er på plads til udførelsesfasen. Endeligt vil der også være eksempler på konkrete fokusområder og aktiviteter, der bør gennemføres i udførelsesfasen, eksempelvis i forhold til ændringshåndtering, tvisteløsning og opfølgning på parternes leverancer og kvaliteten i samarbejdet.

 

Frederik Schou-Hansen fortæller om fordele og effekter ved at visualisere kontrakter, samt hvilke muligheder og begrænsninger der er for implementering i det samlede kontraktsæt.

 

Christine Meden Bjerregaard præsenterer den nye vejledning ”Kontraktvisualiseringer”. Vejledningen introducerer forskellige muligheder for visualiseringer i kontrakter. Formålet er at gøre kontrakter mere tilgængelige og derved lette anvendelsen for de daglige brugere på projektkontoret og på byggepladsen. Vejledningens anbefalinger er rettet mod dem, der udfærdiger og arbejder med kontrakter, og giver råd til, hvordan man kommer i gang med at forenkle og visualisere sine kontrakter og gå fra tung tekst til et mere læsevenligt og brugbart overblik.  For at give eksempler på, hvordan det kan gøres, indeholder vejledningen også et tillæg med visualiseringer af udvalgte bestemmelser i det nye AB18/ABR18 aftalesystem.

 

Aksel Frandsen deler sine erfaringer om hvordan visualiseringer kan være med til at synliggøre problemområder fx i mængder tidligt i processen, så man gennem dialog kan finde fælles løsninger.

 

Katrine Ly deler sine erfaringer som bygherre ift. god og dårlig brug af kontrakten i processen. Hvor ligger udfordringerne ift. bygherrens kontraktstyring? Hvordan opleves leverandørernes brug af kontrakterne? Hvor kan vi bruge kontrakterne til at understøtte samarbejdet?

 

Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig.